Menu Close

B R O J E V I

Većina računskih sistema na svijetu zasniva se na 9 znamenaka, a svaka znamenka ima svoju specifičnu nepromjenjivu vibraciju koja je određena njezinim posebnim mjestom u numeričkom redu.

Brojevi ne prikazuju samo kvantitativne odnose, nego svaki ima i svoju određenu i specifičnu kvalitativnu vrijednost – broj svake stvari ujedno je i njegova suština. Kao takav broj je i izvor energije.

Brojevi od 1 do 9, uz glavne brojeve 11 i 22, i njihova energija, predstavljaju najvažnije principe života: svaki broj je jedan aspekt univerzalne cjeline čiji smo svi dio. Pomoću brojeva moguće je zato spoznati čovjeka i u njegovom mikrokozmosu ( njegove osobne karakteristike i ljudska događanja), ali i njegov odnos sa svijetom ideja i univerzalnih sila, znači duhovna spoznaja, i brojevi su oduvijek i služili čovjeku kao pomoć u njegovom duhovnom razvoju.

Zbog toga je, možda, najbolje proučavanje brojeva u numerološkom smislu početi zaboravom svega što o njima znamo iz dosadašnjeg, svakodnevnog iskustva.

Prije analize svakog pojedinog broja, potrebno je još nešto naglasiti.

Ne postoje dobri i loši, odnosno sretni i nesretni brojevi. Svaki broj je simbol i pozitivnih i negativnih osobina. Da li će pojedinac živjeti više pozitivnih ili negativnih osobina ovisi o više stvari. Za sada ćemo samo reći  da na osobu ne utječe samo jedan broj, nego međusobno kombiniran učinak svih njegovih brojeva, te također brojevi osoba iz njegove okoline, adresa , mjesto boravka, brojevi  raznih dokumenata. Zbog toga ljudi sa istim brojevima imaju sličan potencijal, no ne reagiraju točno na isti način.

Osim toga, neka zajednička obilježja karakteristična su samo za parne, a neka samo za neparne brojeve. Od antičkih  se vremena smatra da parni i neparni brojevi imaju neka svoja posebna obilježja. Parni brojevi imaju osobine kao pasivnost, receptivnost, popustljivost, služenje i toplinu. Neparni brojevi su aktivni, dominantni, kreativni; u tadašnjim društvima, parne brojeve su nazivali «ženskim», a neparne» muškim» brojevima. Ta, u velikoj mjeri seksistička terminologija, održala se do danas. No, naziv «ženski» ili «muški» za brojeve nema nikakve veze s nečijim spolom. Numerološki, svaka je osoba određena izvjesnim omjerom parnih i neparnih brojeva, pa je tako oduvijek bilo nježnih, popustljivih i obzirnih muškaraca i agresivnih i prodornih žena. Danas se općenito može reći da neparni brojevi uvjetuju više individualno djelovanje, a parni suradnju i kooperaciju ( uz izvjesnu iznimku broja 8).